Co obxecto de favorecer a mellora continua das titulacións impartidas na Universidade de Vigo en Xeral e na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía en particular, garantindo un nivel de calidade que facilite a súa acreditación e o mantemento da mesma, considérase necesario establecer un Sistema de Garantía de Calidade (SGC).

De acordo cos Reais Decretos 1393/2007 e 861/2010, polos que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, todos os títulos que se imparten na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía intégranse nun Sistema de Garantía de Calidade (SGC), e participan nos programas de Verificación, Acreditación e Seguimento de Títulos.

comisión de calidade do centro é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguimento do SGC.