Composición (14/12/2022)

Presidencia

  • María Araújo Fernández (Coordinadora do Grao)

Vogais representantes do profesorado

  • Javier Taboada Castro
  • María Iciar Goicoechea Castaño
  • Javier Vijande López

Suplentes

  • Ángeles Saavedra González
  • Alfonso Mandado Vázquez
  • Enrique Granada Álvarez

Vogal representante do estudantado

  • Santiago Domínguez Blanco

Suplente

  • Belén Parente Artime

 

Competencias

Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no seu conxunto a traxectoria académica e o labor realizado polo estudantado ao final dos seus estudos para determinar se acadou os coñecementos e competencias suficientes para obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas ou os créditos sen cursar.

A Escola de Minas conta coa Comisión de compensación de grao, creada para tal efecto, e co obxectivo de xestionar o sistema de avaliación por compensación segundo a instrución que o regula:

Instrución para a avaliación por compensación de estudantes de grao