Plan de Estudos do Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Materia Tipo ECTS
Cálculo I FB 6
Cálculo II FB 6
Álxebra lineal FB 6
Expresión gráfica FB 6
Estatística FB 6
Física I FB 6
Física II FB 6
Sistemas térmicos FB 6
Xeoloxía FB 6
Dirección e xestión FB 6
Materia Tipo ECTS
Calor e frío OB 6
Tecnoloxía de materiais OB 6
Mecánica de solos OB 6
Resistencia de materiais OB 6
Xeomática OB 6
Mecánica de fluidos OB 6
Seguridade e saúde OB 6
Electrotecnia OB 6
Tecnoloxía ambiental OB 6
Xestión de obras e replanteos OB 6
Construción e movemento de terras OB 6
Proyectos OB 6
Materia Tipo ECTS
Tecnoloxía da Explotación de minas OP 6
Logística e servizos mineiros OP 6
Prospección e avaliación de recursos OP 6
Mecánica de rochas OP 6
Cartografía temática e teledetección OP 6
Sondaxes, petróleo e gas OP 6
Concentración de menas OP 6
Rochas industriais e ornamentais OP 6
Materia Tipo ECTS
Tratamento e conformado de materiais OP 6
Tecnoloxía dos materiales plásticos OP 6
Plantas de fabricación de materiais de construción OP 6
Mineralurxia OP 6
Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos OP 6
Tratamento de superficies e soldadura OP 6
Ensaios e control de calidade de materiais OP 6
Degradación e reciclaxe de materiais OP 6
Materia Tipo ECTS
Tecnoloxía eléctrica I OP 6
Xeración e distribución de energía térmica convencional e renovable OP 9
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas OP 6
Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos OP 9
Enxeñaría nuclear OP 6
Explosivos OP 6
Control de calidade de materiais OP 6
Materia Tipo ECTS
Química OB 6
Explotación sostible de recursos mineiros I OB 6
Explotación sostible de recursos mineiros II OB 6
Obras subterráneas OB 6
Voladuras OB 6
SIX e ordenación do territorio OB 6
Materia Tipo ECTS
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia OP 6
Tratamento de correntes e efluentes OP 6
Materia Tipo ECTS
Traballo de Fin de Grao OB 12