Aulas de teoría

Aulas de teoría grande

Capacidade: 98 postos
Aulas de gran capacidade. Normalmente o estudantado permanece sentado.
Usos habituais: clases maxistrais a grandes grupos. Exames e outras probas escritas e orais.

Aulas M-211, M-212 e M-213
Equipos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. TabletPC con conexión de vídeo e IP. Bancos con asentos e mesas.

Aulas de teoría mediana

Capacidade: 70 postos
Aulas de media capacidade. Normalmente o estudantado permanece sentado.
Usos habituais: clases maxistrais a grandes grupos. Exames e outras probas escritas e orais.

Aulas M-106, M-107 e M-108
Equipos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. TabletPC con conexión de vídeo e IP. Bancos con asentos e mesas.

Aulas de teoría pequena

Capacidade: 39 postos
Aulas de pequena capacidade. Normalmente o estudantado permanece sentado.
Usos habituais: clases maxistrais a pequenos grupos. Exames e outras probas escritas e orais.

Aulas M-103, M-104 e M-105
Equipos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. TabletPC con conexión de vídeo e IP. Bancos con asentos e mesas.

Aula de grao

Capacidade: 70 postos
Aula de Grao coa disposición habitual de tarima e butacas.
Usos habituais: presentación de proxectos, conferencias, mesas redondas, cursos, seminarios, proxeccións e actos protocolarios.

Aula de Grao
Dotado de medios de proxección dixitais, audio e vídeo. Lousa interactiva para presentacións. Mesa de tribunal con 5 postos.

Laboratorios docentes

Laboratorios docentes

Capacidade: 20-25 postos
Espazos dotados de medios tecnolóxicos específicos e medios docentes. Adoita ter postos de traballo individuais.
Usos habituais: desenvolvemento de traballos, exercicios ou proxectos de carácter teórico-práctico con uso de tecnoloxía específica. Clases prácticas. Prácticas de laboratorio. Exames e probas prácticas.

Laboratorio nº 1: Xeoquímica
Equipos de prospección de augas e solos. Equipos de análises de augas e solos.
Materias especialmente vinculadas: Xeoloxía; Prospección e avaliación de recursos; Xeofísica, Xeoquímica e Xeotermia.

Laboratorio nº 2: Xeofísica
Equipos de prospección xeofísica (SEV, tomografía eléctrica, sísmica, magnética, electromagnética) Software de interpretación de datos xeofísicos.
Materias especialmente vinculadas: Xeoloxía; Prospección e avaliación de recursos; Xeofísica, Xeoquímica e Xeotermia.

Laboratorio nº 3: Prospección
Colección de minerais e rochas. Mapas topográficos e xeolóxicos. Biblioteca.
Materias especialmente vinculadas: Xeoloxía; Prospección e avaliación de recursos; Xeofísica, Xeoquímica e Xeotermia.

Laboratorio nº 6: Explosivos
Espazo dotado de equipos e material de laboratorio necesario para o desenvolvemento das prácticas.
Materias especialmente vinculadas: Voaduras; Obras Subterráneas; Construción e movemento de terras.

Laboratorio nº 7: Explotación de Minas
Espazo dotado con equipos para caracterización de rochas e áridos e equipos informáticos.
Materias especialmente vinculadas: Explotación sustentable de recursos mineiros I e II.

Laboratorio nº 8: Rochas ornamentais
Equipos e material básico analítico de laboratorio, equipos de caracterización físico-mecánica de rochas, microscopio petrográfico e óptico de luz reflectida e estereoscopio, espectrofotómetro para caracterización da cor, equipos para medida de eficacia e durabilidade de tratamentos superficiais.
Materias especialmente vinculadas: Rocas industriais e ornamentais; Mecánica de Solos; Mecánica de Rocas; Sondaxes, petróleo e Gas.

Laboratorio nº 9: Mineralurxia
Equipos de triturado e procesado de áridos: machacadoras, clasificadoras,… mesas con 14 postos.
Materias especialmente vinculadas: Mineralurxia.

Laboratorio nº 14: Xestión ambiental e Tecnoloxía do Medio
Atópanse os capturadores de datos (datalogger). Sondas e sensores de temperatura, Ph, salinidade, etc
Materias especialmente vinculadas: Tecnoloxía Ambiental.

Laboratorio nº 15: Enxeñaría Ambiental
Esta aula laboratorio contén planos, mapas, equipos de río para aforamento de canles e estudos de transectos para escalas de peixes.
Materias especialmente vinculadas: Tecnoloxía Ambiental.

Laboratorio nº 16: Xeoloxía Ambiental
Contén equipo de tratamento de augas, sistema de bombeo, análise de metano en atmósferas, mostras de residuos, estación metereolóxica, etc
Materias especialmente vinculadas: Tecnoloxía Ambiental.

Laboratorio nº 19: Física
Equipos e material básico octuplicado para o estudo de diversos conceptos, principios e leis relacionados coas leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo.
Materias especialmente vinculadas: Física I e II.

Laboratorio nº 20: Xeomática I
14 postos de computador co software necesario para o procesado e tratamento de imaxes e datos.
Materias especialmente vinculadas: Cartografía temática e teledetección; SIG e ordenación do territorio.

Laboratorio nº 21: Xeomática II
20 postos para clases prácticas.
Materias especialmente vinculadas: Cartografía temática e teledetección; SIG e ordenación do territorio.

Laboratorio nº 22: Xeomática III
Equipos de medición topográfica (estacións totais, balices, prismas, flexómetros, niveis), e medición 3D (cámaras fotográficas semimétricas dixitais réflex e dixitais compactas, laser escáner terrestre), GPS Ao-TOP dobre frecuencia modo RTK con PCA, software de visualización e procesamento de datos.
Materias especialmente vinculadas: Xeomática; Xestión de obras e replanteos.

Laboratorios de investigación

Laboratorios de investigación

Capacidade: 5-10 postos
Espazos destinados aos labores de investigación dos distintos grupos de investigación do centro.
Usos habituais: desenvolvemento dos labores de investigación, lugar de traballo do estudantado vinculado a estes grupos.

Laboratorio nº 4: Prospección e Investigación Mineira
Espazo dotado de medios informáticos, software e equipos de investigación, biblioteca.
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Laboratorio nº 5:
Postos con computador utilizados por estudantado dedicado á investigación e doutoramento.
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Laboratorio nº 17: Tecnoloxía Ambiental
Espazo dotado de medios informáticos, software e equipos de investigación…
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Laboratorio nº 18: Enxeñaría Cartografía, Xeodésica e Fotogrametría
Espazo dotado de medios informáticos, software e equipos de investigación…
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Aulas de informática

Laboratorios informáticos

Capacidade: 24 postos
Espazos dotados de medios informáticos para estudantado e profesor.
Usos habituais: clases teórico-prácticas con uso de software específico. Exames e probas teórico-prácticas.

Laboratorios Informática 12 e 13
Estes espazos dispoñen de 25 postos máis o do profesor, todos eles dotados de computador con conexión a internet e software específicos. Ademais as aulas contan cun equipo de proxección dixital para explicacións e presentacións.

 

Aulas de informática de acceso libre

Capacidade: 15 postos
Espazo dotado de medios informáticos para uso libre dos estudantes. Postos individuais.
Usos habituais: apoio ao estudante. Uso de medios informáticos básicos e acceso a internet do estudantado.

Aula 0
Este espazo dispón de 15 postos dotados con computador con conexión a internet e software básicos. Conta con impresora para uso do estudantado.

 

Laboratorio de virtual de informática

Capacidade: 50 postos
Espazos dotados de medios informáticos virtuais para estudantado e profesor.
Usos habituais: clases teórico-prácticas con uso de software específico.

Laboratorio virtual de informática
Proxecto de virtualización baseado na existencia de grandes equipos informáticos (superordenadores) nos cales é posible levar a cabo a apertura de múltiples sesións. Cada sesión defínese como unha máquina virtual que utiliza unha parte dos recursos do superordenador como se fora un ordenador físico onde cada usuario pode traballar con todos os programas dispoñibles.

Sala de Xuntas

Despachos do PDI
O centro conta con varias alas de despachos de profesorado así como salas de reunión e seminarios. Parte do profesorado comparte docencia e investigación con outros centros. A súa situación e contacto, xunto con a dos responsables de coordinación por cursos, pode consultarse de forma actualizada nos apartados Coordinación e Profesorado da web.

Delegación de estudantes
O local para o desenvolvemento das actividades de representación estudantil é o da Delegación de estudantes, que se atopa na segunda planta da EME. É xestionado polos representantes de estudantes que forman parte da Delegación de estudantes.
Ademais, as asociacións de estudantes vinculadas á EME tamén gozan dese espazo mentres non poidan contar cun propio.

Sala de Xuntas de Dirección
Sala de reunións na planta baixa. Conta cunha mesa con 13 postos para computador e un aforamento de aproximadamente 40 persoas. Existen equipos multimedia para presentacións (proxector, pantalla de proxección e altofalantes) así como unha lousa e tamén 7 postos de conexión na mesa formados por 2 tomas de corrente, 1 toma ao proxector e 1 toma a internet.

Sala de Xuntas do Departamento IRNMA
Atópase ao principio da primeira planta no corredor de despachos. Posibilidade de facer reunións nunha mesa con 11 postos e lousa.

Despachos de billetes
Ao principio de cada curso escolar a Delegación de estudantes encárgase de sortear os despachos de billetes dispoñibles entre o estudantado que a solicite. Estas son de balde e atópanse na pasarela de acceso á Escola de Enxeñaría Industrial.

Aula de gravación
Esta atópase na aula M-106 da escola a disposición de todo o que a precise.

Outros recursos materiais
Existe material de apoio que pode ser utilizado polo profesorado na súa actividade no centro. O uso de material é controlado polo servizo de conserxaría da escola. O material dispoñible consiste en proxectores dixitais e analóxicos, cables de conexión, pantallas, reprodutor de vídeo, cámara fotográfica e destrutora masiva de documentos.

Biblioteca

Biblioteca

Capacidade: 250 postos
Lugar de localización dos fondos bibliográficos da biblioteca do centro adscrita á Biblioteca Universitaria da Universidade de Vigo.
Usos habituais: consulta de fondos, lectura e estudo.

Biblioteca
Dotado de postos de consulta de fondos bibliográficos e tres puntos de consulta en liña do catalogo. Os fondos supoñen un total de aproximadamente 223.000 títulos. Ademais dos postos de lectura, conta tamén con acceso a minusválidos.

 

 

Servizos xerais

Conexión sen fíos

O edificio da facultade dispón de conexión sen fíos á rede da universidade e, a través dela, a internet. Todos os membros da comunidade universitaria teñen acceso a este servizo mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola universidade.

Préstamo de computadores

Préstamo de computadores portátiles a profesorado, estudantado e persoal administrativo da EME. Máis información no Negociado de Asuntos Xerais.

Recursos docentes en rede

Como apoio á actividade docente presencial, a Universidade de Vigo pon a disposición do profesorado a plataforma informática FaiTIC con recursos en liña destinados á teleformación.

Servizo de reprografía

O centro dispón de servizo de reprografía atendido por unha empresa externa contratada pola universidade. Ademais de fotocopiadora teñen servizo de escaneado, encadernación, venda de material…. Existe tamén un autoservizo de fotocopiador a disposición do profesorado, asociacións estudantís e persoal de administración e servizos.

Servizo de cafetaría e comedor

O centro dispón de servizo de cafetaría e comedor atendido por unha empresa externa.

Illa de catering

Esta atópase na entrada da escola a disposición de toda a comunidade e conta con bebidas e snacks.