Aulas de teoría

Aulas de teoría grandes

Capacidade: 98 postos
Aulas de gran capacidade. Normalmente o estudantado permanece sentado.
Usos habituais: clases maxistrais a grandes grupos. Exames e outras probas escritas e orais.

Aulas M-209, M-210, M-211, M-212 e M-213
Equipos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. TabletPC con conexión de vídeo e IP. Bancos con asentos e mesas. Tres delas (M209-M211) están electrificadas e a M-211 dispón dunha pantalla táctil.

Aulas de teoría medianas

Capacidade: 70 postos
Aulas de media capacidade. Normalmente o estudantado permanece sentado.
Usos habituais: clases maxistrais a grandes grupos. Exames e outras probas escritas e orais.

Aulas M-106, M-107 e M-108
Equipos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. TabletPC con conexión de vídeo e IP. Bancos con asentos e mesas. Dous delas (M-106 e M-107) parcialmente electrificadas.

Aulas de teoría pequenas

Capacidade: 39 postos
Aulas de pequena capacidade. Normalmente o estudantado permanece sentado.
Usos habituais: clases maxistrais a pequenos grupos. Exames e outras probas escritas e orais.

Aulas M-103, M-104 e M-105
Equipos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. TabletPC con conexión de vídeo e IP. Bancos con asentos e mesas.
Parcialmente electrificadas.

Aula de grao

Capacidade: 70 postos
Aula de Grao coa disposición habitual de tarima e butacas.
Usos habituais: presentación de traballos fin de grao e máster, doutoramento, conferencias, mesas redondas, cursos, seminarios, proxeccións e actos protocolarios.

Aula de Grao
Dotado de medios de proxección dixitais, audio e vídeo. Lousa interactiva para presentacións. Mesa de tribunal con 5 postos.

Laboratorios docentes

Laboratorios docentes

Capacidade: 20-25 postos
Espazos dotados de medios tecnolóxicos específicos e medios docentes. Adoita ter postos de traballo individuais.
Usos habituais: desenvolvemento de traballos, exercicios ou proxectos de carácter teórico-práctico con uso de tecnoloxía específica. Clases prácticas. Prácticas de laboratorio. Exames e probas prácticas.

Laboratorio nº 1: Xeoquímica
Equipos de prospección e análises de augas e solos.
Materias especialmente vinculadas: Xeoloxía; Prospección e avaliación de recursos.

Laboratorio nº 2: Xeofísica
Equipos de prospección xeofísica (SEV, tomografía eléctrica, sísmica, magnética, electromagnética) e software de interpretación de datos xeofísicos.
Materias especialmente vinculadas: Xeoloxía; Prospección e avaliación de recursos.

Laboratorio nº 3: Prospección
Colección de minerais e rochas. Mapas topográficos e xeolóxicos. Biblioteca.
Materias especialmente vinculadas: Xeoloxía; Prospección e avaliación de recursos.

Laboratorio nº 6: Explosivos
Espazo dotado de equipos e material de laboratorio necesario para o desenvolvemento das prácticas.
Materias especialmente vinculadas: Voaduras; Obras Subterráneas.

Laboratorio nº 7: Explotación de Minas
Espazo dotado con equipos para caracterización de rochas e áridos e equipos informáticos.
Materias especialmente vinculadas: Explotación sustentable de recursos mineiros I e II.

Laboratorio nº 8: Rochas ornamentais
Equipos e material básico analítico de laboratorio, equipos de caracterización físico-mecánica de rochas, microscopio petrográfico e óptico de luz reflectida e estereoscopio, espectrofotómetro para caracterización da cor, equipos para medida de eficacia e durabilidade de tratamentos superficiais.
Materias especialmente vinculadas: Rocas industriais e ornamentais; Mecánica de Solos; Mecánica de Rocas; Sondaxes, petróleo e Gas.

Laboratorio nº 9: Mineralurxia
Equipos de triturado e procesado de áridos: machacadoras, clasificadoras, etc.
Materias especialmente vinculadas: Mineralurxia.

Laboratorio nº 14: Xestión ambiental e Tecnoloxía do Medio
Atópanse os capturadores de datos (datalogger). Sondas e sensores de temperatura, Ph, salinidade, etc
Materias especialmente vinculadas: Tecnoloxía Ambiental.

Laboratorio nº 15: Enxeñaría Ambiental
Equipos de río para aforo de canles e estudos de transeptos para escalas de peixe. Planos, mapas etc.
Materias especialmente vinculadas: Tecnoloxía Ambiental.

Laboratorio nº 16: Xeoloxía Ambiental
Contén equipo de tratamento de augas, sistema de bombeo, análise de metano en atmósferas, mostras de residuos, estación metereolóxica, etc
Materias especialmente vinculadas: Tecnoloxía Ambiental.

Laboratorio nº 19: Física
Equipos e material básico octuplicado para o estudo de diversos conceptos, principios e leis relacionados coas leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo.
Materias especialmente vinculadas: Física I e II.

Laboratorio nº 20: Xeomática I
Computadores co software necesario para o procesado e tratamento de imaxes e datos.
Materias especialmente vinculadas: Cartografía temática e teledetección; SIG e ordenación do territorio.

Laboratorio nº 21: Xeomática II
20 postos para clases prácticas.
Materias especialmente vinculadas: Cartografía temática e teledetección; SIG e ordenación do territorio.

Laboratorio nº 22: Xeomática III
Equipos de medición topográfica (estacións totais, balices, prismas, flexómetros, niveis), e medición 3D (cámaras fotográficas semimétricas dixitais réflex e dixitais compactas, laser escáner terrestre), GPS Ao-TOP dobre frecuencia modo RTK con PCA, software de visualización e procesamento de datos.
Materias especialmente vinculadas: Xeomática; Xestión de obras e replanteos.

Laboratorios de investigación

Laboratorios de investigación

Capacidade: 5-10 postos
Espazos destinados aos labores de investigación dos distintos grupos de investigación do centro.
Usos habituais: desenvolvemento dos labores de investigación, lugar de traballo do estudantado vinculado a estes grupos.

Laboratorio nº 4: Prospección e Investigación Mineira
Espazo dotado de medios informáticos, software e equipos de investigación, biblioteca.
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Laboratorio nº 5:
Postos con computador utilizados por estudantado dedicado á investigación e doutoramento.
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Laboratorio nº 17: Tecnoloxía Ambiental
Espazo dotado de medios informáticos, software e equipos de investigación…
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Laboratorio nº 18: Enxeñaría Cartografía, Xeodésica e Fotogrametría
Espazo dotado de medios informáticos, software e equipos de investigación…
Materias especialmente vinculadas: Traballos Fin de Grao, Proxectos Fin de Máster e Doutoramento.

Aulas de informática

Aula informática 0

Capacidade: 20 postos e o do profesor
Espazos dotados de medios informáticos para estudantado e profesorado.
Usos habituais: clases teórico-prácticas con uso de software específico. Exames e probas teórico-prácticas.

 
Aula informática 212
Capacidade: 30 postos e o do profesor
Espazos dotados de computador con conexión a internet e software específicos.
Equipo de proxección dixital para presentacións.

 
Aula informática 213
Capacidade: 32 postos e o do profesor
Espazos dotados de computador con conexión a internet e software específicos.
Equipo de proxección dixital para presentacións.

Sala de Xuntas

Despachos do PDI
O centro conta con varias alas de despachos de profesorado así como salas de reunión e seminarios. Teniendo en cuenta que parte do profesorado comparte docencia e investigación con outros centros, a súa localización e contacto, xunto coa dos responsables de coordinación do curso, pode consultarse de forma actualizada na páxina web da EME nos apartados de Coordinación e Profesorado.

Delegación de estudantado
Espazo destinado ao desenvolvemento das actividades de representación estudantil da Delegación do estudantado. Atópase na segunda planta da EME e é xestionado de forma independente polos representantes do estudantado. Ademais, as asociacións vinculadas á EME tamén gozan deste espazo mentres non poidan contar cun propio.

Sala de Xuntas de Dirección
Sala de reunións na planta baixa. Conta cunha mesa con 13 postos para computador e un aforamento de aproximadamente 40 persoas. Existen equipos multimedia para presentacións (proxector, pantalla de proxección e altofalantes) así como unha lousa e 7 postos de conexión con 2 tomas de corrente e conexión a internet.

Sala de Xuntas do Departamento IRNMA
Atópase ao principio da primeira planta no corredor de despachos. Posibilidade de facer reunións nunha mesa con 11 postos e lousa.

Despachos de billetes
Ao principio de cada curso escolar a Delegación del estudiantado encárgase de sortear os despachos de billetes dispoñibles entre o estudantado que a solicite. Estas son de balde e atópanse na pasarela de acceso á Escola de Enxeñaría Industrial.

Aula de gravación
Esta atópase na aula M-106 da EME a disposición de todo o que a precise, dotada con cámara de vídeo, equipo de captación de son e de altofalantes.

Outros recursos materiais
Existe material de apoio como proxectores dixitais e analóxicos, cables de conexión, pantallas, reprodutor de vídeo, cámara fotográfica e destrutora masiva de documentos que pode ser utilizado polo profesorado na súa actividade no centro. O uso de material é controlado polo servizo de conserxería da escola.

Aula aberta á tecnociencia
Esta aula acondicionouse para facilitar que o alumnado preuniversitario e a cidadanía en xeral poidan ter acceso aberto a contidos científicos e técnicos incluídos nos ensinos regrados propios da EME (Grao de Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, Grao de Enxeñería da Enerxía e Máster en Enxeñería de Minas).

Aula de videoconferencia
Esta aula situada no módulo de despachos dispón de pantalla táctil, equipo de vídeo e micrófono para facilitar a realización de videoconferencias.

Biblioteca

Biblioteca

Capacidade: 250 postos
Espazo adscrito á Biblioteca Universitaria da Universidade de Vigo e dotado de postos de consulta de fondos bibliográficos e de consulta en liña do catálogo universitario. Os fondos supoñen un total de aproximadamente 223.000 títulos.
Usos habituais: consulta de fondos, lectura e estudo.

 

 

Servizos xerais

Conexión sen fíos

O edificio da facultade dispón de conexión sen fíos á rede da universidade e, a través dela, a internet. Todos os membros da comunidade universitaria teñen acceso a este servizo mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola universidade.

Préstamo de computadores

Préstamo de computadores portátiles a profesorado, estudantado e persoal administrativo da EME.

Recursos docentes en rede

Como apoio á actividade docente presencial, a Universidade de Vigo pon a disposición do profesorado a plataforma informática Moovi con recursos en liña destinados á teleformación.

Servizo de reprografía

O centro dispón dunha fotocopiadora en autoservizo ao dispor do profesorado, as asociacións estudantís e o persoal de administración e servizos.

Servizo de cafetaría e comedor

O centro dispón de servizo de cafetaría e comedor atendido por unha empresa externa.

Illa de catering

Esta atópase na entrada da escola a disposición de toda a comunidade universitaria e conta con servizo de vending de bebidas e petiscos.