Composición

Presidenta

  • David Patiño Vilas (Coordinador do Grao)

Vogais representantes do profesorado

  • Andrés Feijoo Lorenzo
  • Patricia Liñares Méndez
  • Benito Vázquez Dorrío

Suplentes

  • Marta Cabeza Simó
  • Bienvenido Díez Ferrer
  • Fernando García Bastante

Vogal representante do estudantado

  • Daniel Pernas Rodríguez

Suplente

  • Santiago Domínguez Blanco

 

Competencias

Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no seu conxunto a traxectoria académica e o labor realizado polo estudantado ao final dos seus estudos para determinar se acadou os coñecementos e competencias suficientes para obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas ou os créditos sen cursar.

A Escola de Minas conta coa Comisión de compensación de grao, creada para tal efecto, e co obxectivo de xestionar o sistema de avaliación por compensación segundo a instrución que o regula:

Instrución para a avaliación por compensación de estudantes de grao