O Sector Enerxético está intimamente ligado ao desenvolvemento sustentable, o crecemento económico e o impacto ambiental. É imprescindible lograr o equilibrio entre como crecer máis, con menor consumo enerxético e minimizando o impacto ambiental. Dada a enorme importancia do sector enerxético no desenvolvemento económico, as medidas a aplicar no campo da enerxía deben ser compatibles co tres principios fundamentais: competitividade, seguridade de abastecemento e protección ambiental, buscando un crecemento sustentable.

O dinamismo do sector das enerxías renovables é un factor de competitividade para España en xeral e para Galicia en particular. España é nestes momentos un referente mundial do aproveitamento das fontes de enerxía renovable con empresas que abastecen, non só o mercado nacional, senón que dedican unha parte moi importante da produción a mercados exteriores.

Dada a importancia da eficiencia enerxética na construción, a vivenda sustentable converteuse nun tema prioritario a nivel europeo. Iso implica que o proceso edificatorio na súa totalidade debe ser compatible co medio ambiente. Neste contexto uno dos aspectos máis relevantes é o que se refire á enerxía.


Descarga o folleto informativo do Grao en Enxeñaría da Enerxía

A implantación dos estudos sobre Enerxía é unha demanda que desde os sectores públicos e privados se ha ido incrementando nos últimos anos. A crecente demanda polas empresas de persoal especializado, debido o crecemento exponencial experimentado polo mercado das Enerxías Renovables, e o mercado da Eficiencia Enerxética, leva á necesidade de formar profesionais especializados nestes innovadores ámbitos.

Este grao, que non capacita para profesión regulada, pretende fornecer a formación adecuada e de alto nivel aos futuros profesionais que van exercer na área da enxeñaría dos procesos enerxéticos desde a xeración de enerxía ata as súas distintas aplicacións, fornecendo, ademais, a formación precisa para desenvolver tecnoloxías e sistemas eficientes e sustentables.

Así, como formulación xeral, trátase de centrar a formación dos enxeñeiros nos procesos que teñen lugar desde a xeración ata o nivel do usuario do servizo da enerxía eléctrica ou térmica final. É dicir, procesos e máquinas; e a súa organización, xestión e custos, como profesionais do presente e futuro da enerxía.

A formación é necesariamente multidisciplinar e cunha visión de conxunto, na que se consideren aspectos técnicos e económicos, fundamentalmente, e abórdense cuestións relacionadas coa eficiencia enerxética, tecnoloxías de produción de enerxía con especial fincapé nas novas fontes de enerxía renovables, sistemas de almacenamento, transporte e distribución, mercados enerxéticos, etc. Todo iso cun compromiso de respecto ao medio ambiente e de crecemento sustentable.