As prácticas en empresas facilitan a preparación para o exercicio profesional do estudantado e promoven o desenvolvemento profesional e o acceso ao mercado laboral.

A EME conta con máis de 50 convenios con empresas en sectores como o enerxético, obra civil, explotación de recursos naturais, augas, medio ambiente, enxeñaría de materiais…, que colaboran coa formación dos nosos estudantes de Grao e Máster.

En termos xerais, as prácticas externas poden adoptar dúas modalidades:

  • Prácticas externas curriculares, que se configuran como actividades académicas integradas como materias dun plan de estudos con carácter obrigatorio ou optativo.
  • Prácticas externas extracurriculares, que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo os mesmos fins que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plano de estudos

Nas titulacións de grao adscritas á EME as prácticas externas son de carácter extracurricular.

Por outra banda, no máster en Enxeñaría de Minas, as prácticas externas forman parte do plan de estudos, e, polo tanto, son de carácter curricular.

Prácticas externas 2020/2021

 

Coordinación das prácticas

Javier Taboada Castro
+34 986 813 796
jtaboada@uvigo.es