Plan de Estudos do Mestrado en Enxeñaría de Minas
Módulo Materia Tipo ECTS
Formación avanzada
en tecnoloxías
Procesos de Carboquímica e Petroquímica OP 6
Enerxía térmica convencional e renovable OP 3
Fundamentos de xeración eléctrica OP 3
Obtención e transformación de materiais metálicos OP 6
Concentración de minerais OP 6
Explotación sostible de recursos mineiros OP 7,5
Explosivos e voaduras OP 6
Deseño e execución de obras subterráneas OP 4,5
Enxeñaría de taludes OP 6
Eficiencia térmica e coxeración OP 6
Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS
Simulación numérica
aplicada á enxeñaría
de minas
Matemáticas avanzadas OB 6
Simulación aplicada a Mecánica de Fluidos OB 3
Simulación aplicada a Mecánica de Sólidos OB 3
Simulación aplicada a Geotecnia OB 3
Simulación aplicada a procesos químicos OB 3
Formación específica
en tecnoloxías
Xestión integral de industrias mineiras OB 6
Modelización e avaliación de recursos mineiros OB 6
Enxeñaría mineira OB 6
Xestión de recursos enerxéticos OB 6
Túneles e infraestruturas subterráneas OB 6
Enxeñaría da auga OB 6
Automática OB 3
Enxeñaría de explosivos OB 6
Enxeñaría de minerais e materiais OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS
Prácticum Prácticas Externas OB 9
Traballo Fin de Mestrado OB 18