Conforme á Lei orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, á Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril que modifica a anterior, aos Estatutos da Universidade de Vigo, ao Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes, procédese a convocar eleccións a director/a da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de acordo co calendario que se indica de seguido:
 

Calendario electoral

Proceso Data
Sorteo da Xunta Electoral 6 de setembro de 2021
Constitución da Xunta Electoral 7 de setembro de 2021
Exposición dos censos provisionais 8, 9 e 10 de setembro de 2021 Censo provisorio
Prazo de reclamacións aos censos provisionais 13, 14 e 15 de setembro de 2021
Publicación dos censos definitivos 16 de setembro de 2021
Censo definitivo
Prazo de presentación de candidaturas Do 17 ao 21 de setembro de 2021
Proclamación provisional de candidaturas 22 de setembro de 2021
Acta de proclamación provisional de candidaturas
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais Do 23 ao 27 de setembro de 2021
Proclamación definitiva de candidaturas 28 de setembro de 2021
Acta de proclamación definitiva de candidaturas
Votacións en Xunta de Escola Extraordinaria 13:00 do 1 de outubro de 2021