Composición (desde 18/12/2019)

Presidenta

  • María Araújo Fernández (Coordinadora do Grao)

Vogais representantes do profesorado

  • Itziar Goicoechea Castaño
  • Marcos Conde Fontenla
  • Ángeles Saavedra González

Suplentes

  • Santiago Pozo Antonio
  • Daniel Villanueva Torres
  • Eduardo Liz Marzán

Vogal representante do estudantado

  • Santiago Domínguez Blanco

Suplente

  • Miguel Ansede Vilas

 

Competencias

Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no seu conxunto a traxectoria académica e o labor realizado polo estudantado ao final dos seus estudos para determinar se acadou os coñecementos e competencias suficientes para obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas ou os créditos sen cursar.

A Escola de Minas conta coa Comisión de compensación de grao, creada para tal efecto, e co obxectivo de xestionar o sistema de avaliación por compensación segundo a instrución que o regula:

Instrución para a avaliación por compensación de estudantes de grao