Grupos de investigación na EME

Xestión Segura e Sostible de Recursos Minerais (GESSMin)

Liñas de investigación

 • Análise estatística da calidade de procesos, produtos e materiais de construción.
 • Estudo xeoestatístico de datos espaciais e espazo-temporais.
 • Inferencias mediante aplicación de redes baiesianas.
BIDI

 

Enxeñaría de Corrosión e Materiais (ENCOMAT)

Liñas de investigación

 • Recubrimentos para protección contra da corrosión (recubrimentos orgánicos, inorgánicos, sol-xel, …).
 • Modificación superficial para mellora das propiedades anticorrosión (implantación iónica, refusión por láser, fricción, …).
 • Corrosión electroquímica (corrosión en formigón, óxidos para baterías, …).
 • Desenvolvemento de eléctrodos para baterías de ión litio.
BIDI

 

Procesos de separación avanzada (EQ1)

Liñas de investigación

 • Desenvolvemento de novos disolventes para procesos de extracción: líquidos iónicos e disolventes eutécticos profundos.
 • Extracción de compostos de alto valor engadido.
 • Eliminación de contaminantes.
BIDI

 

Enxeñaría química (EQ2)

Liñas de investigación

 • A principal liña de investigación é o uso de residuos de biomasa vexetal para obter produtos de interese na industria alimentaria, farmacéutica, etc., integrando aspectos da enxeñaría química, da química (química dos produtos naturais e dos alimentos), ciencia dos materiais , enzimoloxía e microbioloxía.
 • A súa actividades céntrase no desenvolvemento de procesos para a obtención de produtos de valor engadido a partir dos distintos compoñentes da biomasa vexetal (celulosa, hemice lulosas, pectinas, fracción fenólica e extractos). O seu obxectivo é o desenvolvemento de procesos multiprodutos (seguindo o coñecido como “Refinerías de Biomasa”), que buscan a rendibilidade económica e a sustentabilidade. Este último inclúe o uso de recursos e tecnoloxías renovables de menor impacto ambiental.
BIDI

 

Enxeñería Química 10 (EQ10)

Liñas de investigación

 • Aproveitamento de residuos agroindustriais para a obtención de distintos aditivos químicos e/ou alimentarios.
 • Extracción e purificación de produtos biotecnolóxicos a partir de medios fermentativos.
 • Extracción, purificación, caracterización e aplicación de biosurfactantes, obtidos a partir de bacterias lácticas ou fontes naturais, en industrias alimentarias, cosméticas ou ambientais.
 • Avaliación da capacidade de producir biosurfactantes e bioemulsionantes de diferentes microorganismos.
 • Formulación de bioabsorbentes, baseados no aproveitamento de residuos agroindustriais, para o tratamento de augas e efluentes industriais.
 • Biocorrección de suelos contaminados con hidrocarburos aplicando biosurfactantes y/o microorganismos.
 • Optimización das variables de operación de procesos industriais mediante a utilización de deseños factoriais que permitan estudar o efecto sinérgico das diferentes variables implicadas nun proceso.
 • Elaboración de envases activos que melloren a conservación de produtos alimentarios perecedoiros, tales como carnes ou peixes. Estudo dos procesos de interacción envase-alimento, orientados a incrementar a seguridade alimentaria.
 • Determinación do grao de oxidación e outros parámetros de calidade en produtos cárnicos e peixes.
BIDI

 

Xeotecnoloxías aplicadas (TF1)

Liñas de investigación

 • A súa actividade de investigación céntrase no desenvolvemento de métodos de procesamento en nube de puntos e na súa aplicación. Os seus traballos inclúen métodos de clasificación, segmentación, extracción de modelos e modelado, mediante a adaptación de coñecidas técnicas de procesamento de imaxes e Intelixencia Artificial (Machine Learning e Deep Learning). Dous conceptos clave marcan o seu traballo máis recente: o uso das nubes de puntos como modelos de información, non só como fonte de información, e a rexeneración das súas oclusións.
BIDI

 

Tecnoloxía Enerxética (GTE)

Liñas de investigación

 • Combustión de biomasa.
 • Simulación e desenvolvemento experimental de sistemas térmicos (intercambiadores, motores, acumuladores…).
 • Modelado en eficiencia enerxética e construción.
 • Simulacións de dinámica de fluídos industriais e médicos.
BIDI

 

Análise de concas sedimentarias (BASAN, XM-3)

Liñas de investigación

 • Estudo de unidades sedimentarias, interrupcións sedimentarias e idades.
 • Cartografía en soporte continental mediante técnicas de campo.
 • Cartografía mariña mediante técnicas geofísicas.
 • Caracterización de medios sedimentarios actuais e antigos mediante análises de facies, asociacións de facies e secuencias en seccións estratigráficas e en rexistros de reflexión sísmica.
 • Reconstrucións paleoambientais e paleontolóxicas aplicadas a estudos de xeoloxía histórica, cambios climáticos, cambios antropogénicos e variacións do nivel do mar.
 • Historia ecolóxica e restauración dos ecosistemas.
 • Determinación dos procesos de transporte e sedimentación.
BIDI

 

Astronomía, Astrofísica, Antropoloxía Cultural e Educación (A3CE)

Liñas de investigación

 • Patrimonio cultural.
 • Etnoastronomía.
 • Astronomía cultural.
 • Estrelas.
 • Subenanas quentes.
 • Post-AGBs.
 • Nebulosas planetarias.
 • Últimos estados da evolución estelar.
 • Pulsacións.
 • Observacións multirrango.
 • Astroinformática.
 • Catálogos e bases de datos astronómicos.
BIDI

 

CIMA (EG-06)

Liñas de investigación

 • Materiais compostos: cálculo do comportamento mecánico destes materiais, na construción de equipos para instalación científicas, e no proceso de delaminación no mecanizado de fibra.
 • Biomecánica: caracterización de materiais hiperelásticos, viscoelásticos lineais e viscoelásticos non lineais. Na actualidade trabállase na reprodución do comportamento de tecidos con parte matriz e fibra (tendóns, arterias, etc.).
 • Sistemas dinámicos: cálculo mecánico de sistemas en dinámica explícita (sobre todo absorbedores de enerxía para impacto en vehículos) e implícita (vibracións en pontes de ferrocarril, satélites, etc.). É unha liña que interactúa tamén con biomecánica, materiais compostos e a transferencia a empresas, sempre que hai que facer simulación FEM con integración temporal.
 • Produción enerxética: neste ámbito pódense englobar os proxectos LifeDemoWave e SmartHydro.
 • Mecatrónica avanzada. Esta liña está moi vinculada con deseño mecánico avanzado e a implementación na industria 4.0.
 • Deseño mecánico de equipos a medida, incluíndo construción. Neste ámbito desenvólvense a maioría dos contratos con empresas, destacar o Proxecto E- Corydora (activo) e proxecto TitanRob (pechado). Tamén se poden enmarcar aquí parte dos traballos de deseño e fabricación para instalacións científicas (CALIFA).
 • Satélites: Sobre todo deseño de sistemas de despregamento de antenas para cubesat e cálculos mecánicos segundo norma: vibracións, resistencia, etc. O grupo participou no desenvolvemento de diversos satélites.
 • Mecatrónica aplicada á valorización de recursos naturais.
BIDI

 

División de Deseño e Microelectrónica (TE1)

Liñas de investigación

 • Implementación de algoritmos dixitais complexos en hardware reconfigurable.
 • Sensores electroacústicos (con especial interese en microbalanza de cuarzo, QCM) para aplicacións electroquímicas.
 • Sistemas electrónicos para control industrial en aplicacións específicas.
BIDI

 

Ecuacións diferenciais e simulación numérica (MA1)

Liñas de investigación

 • A primeira liña de investigación está dedicada á resolución numérica de modelos rexidos por ecuacións derivadas parciais e os seus campos de aplicación son fundamentalmente enxeñería e medicina.
 • A segunda liña céntrase no aspecto dinámico (estabilidade, comportamento asintótico, solucións periódicas e caos) de modelos rexidos por ecuacións diferenciais comúns con retardo e ecuacións en diferenzas. O seu principal alcance é a bioloxía (en particular, a dinámica poboacional), aínda que tamén se aplica a modelos de física e economía.
BIDI

 

Electroquímica e Enxeñería de Materiais (TEM)

Liñas de investigación

 • Caracterización microestructural e mecánica de materiais.
 • Desenvolvemento de novos materiais para a xeración e almacenamento de enerxía.
 • Corrosión e protección.
 • Enxeñería de superficies e recubrimentos.
 • Durabilidade en enxeñería civil.
BIDI

 

Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa (IO1)

Liñas de investigación

 • Análise de datos / consultoría estatística. Big data.
 • Bioestadística e epidemioloxía.
 • Métodos estatísticos.
 • Investigación operativa.
 • Teoría de xogos.
 • Teoría da decisión.
 • Desenvolvemento de software.
BIDI

 

Enxeñería de Deseño e Fabricación (EG1)

Liñas de investigación

 • Desenvolver e aplicar metodoloxías, procedementos e ferramentas que permitan analizar a sustentabilidade nas industrias que aplican tecnoloxías e procesos de fabricación.
 • Xestión de procesos na empresa de fabricación.
 • Procesos de inxección de plástico, deseño e fabricación de moldes.
 • Estudos de mecanizado e condicións de corte: Torneado, fresado e electroerosión.
 • Conformado por fundición. Realización de modelos. Near Net Shape Casting.
 • Análise dos procesos de conformado.
 • Implantación e adaptación de tecnoloxías, métodos e sistemas, ( CAD/ CAM/CAE/ CAX). Programación CAM para Máquinas con control numérico.
 • Sistemas de calidade. Metroloxía dimensional, análise e estudo da calidade superficial.
 • Desenvolvemento de prototipos en máquina de prototipado rápido por Deposición Fundida de ABS. Tecnoloxías Rapid Manufacturing.
 • Aplicación de Project Management, xestión integral do proxecto.
 • Formación: Impartición de cursos de Deseño e Fabricación. Propostas de cursos específicos.
BIDI

 

Enxeñería Eficiente e Dixital (N.EDI)

Liñas de investigación

 • Dixitalización Industrial. Sistemas complexos de integración dixital de servizos industriais (control de produción, rastrexabilidade, mantemento, etc.).
 • Enxeñería de Sistemas e Informática Industrial.
 • Automatización industrial avanzada de maquinaria.
 • Automatización de sistemas de manutención, loxística e produción industrial.
 • Desenvolvemento de estándares para a automatización industrial.
 • Seguridade industrial.
 • Enerxías renovables: simulación e integración en redes eléctricas.
 • Redes de enerxía eléctrica: planificación, análise, control e protección.
 • Tecnoloxía eléctrica.
 • Calidade da subministración.
 • Avaliación da eficiencia enerxética en instalación de Termografía infravermella de instalacións eléctricas.
 • Sistemas de eficiencia enerxética.
BIDI

 

Enxeñería de Fabricación (GEF)

Liñas de investigación

 • Estudos de maquinabilidad. Análise de procesos de mecanizado. Mecanizado robotizado.
 • Estudos de triboloxía e análises de calidade superficial.
 • Deseño, desenvolvemento e simulación de utillaxes e máquinas para os procesos de suxeición, manipulación, transporte de pezas e ferramentas.
 • Estudo de procesos de inxección de plástico e deseño de moldes.
 • Estudio y análisis de procesos de modelado por fundición.
 • Aplicación de tecnoloxías avanzadas, métodos e sistemas CAD/ CAM/ CAX.
BIDI

 

Enxeñería Química, Térmica e Ambiental (Chete)

Liñas de investigación

 • Captura de CO2: Mellora, control e seguimento.
 • Ámbito da Enxeñería Enerxética.
 • Estudo das enerxías renovables: enerxía xeotérmica de baixa temperatura.
 • Análise, deseño, simulación e optimización de procesos enerxéticos.
 • Termografía infravermella aplicada ao sector biomédico e edificación.
 • Enxeñería Ambiental.
 • Combustibles alternativos: biodiesel de 1ª e 2ª xeración.
 • Caracterización fisicoquímica e térmica de fluídos newtonianos e non- newtonianos.
BIDI

 

Enxeñaría de sistemas e automática (EI1)

Liñas de investigación

 • Automatización industrial avanzada de maquinaria.
 • Sistemas de control de árbores e robótica non convencional.
 • Impresión industrial 3D.
 • Automatización de sistemas de mantemento, loxística e produción industrial.
 • Automatización de maquinaria.
 • Sistemas complexos de integración vertical de servizos industriais (control de produción, trazabilidade, mantemento, etc.).
 • Desenvolvemento de normas para automatización industrial: ISO 10303 STEP, IEC 61131-3.
BIDI

 

Laboratorio de Informática Aplicada (LIA2)

Liñas de investigación

 • Procesado de imaxes.
 • Simulación, optimización e aproximación.
 • Enxeñería de espazo.
 • Sistemas informáticos intelixentes.
 • Gráficos de computador.
 • Informática biomédica.
BIDI

 

Linguaxes e Sistemas informáticos (SI1)

Liñas de investigación

 • Informática Industrial.
 • Sistemas de Información.
 • Interacción Persona-Ordenador (IPO).
 • Ensino asistido por computador.
BIDI

 

Redes eléctricas (EÑ1)

Liñas de investigación

 • Enerxía eólica: impacto nas redes eléctricas, modelado de máquinas e almacenamento.
 • Redes eléctricas: planificación, operación e optimización.
 • Liñas eléctricas de alta tensión: análise térmica e eléctrica.
 • Campos electromagnéticos: avaliación.
 • Sistemas de posta a terra.
BIDI