Coa implantación do espazo europeo de educación superior (EEES), o ensino e a aprendizaxe en linguas estranxeiras cobra especial relevancia. Para promocionar o coñecemento e o uso de idiomas cos que responder con eficacia aos retos dunha sociedade globalizada e culturalmente diversa, a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo oferta a partir do curso 2017/18 un plan de internacionalización de docencia en inglés.

O plan de internacionalización consiste nunha oferta estruturada de materias en inglés dirixida tanto á captación de estudantado internacional como á internacionalización do estudantado propio.

O estudantado de intercambio pode cursar polo menos un cuadrimestre completo en inglés e o estudantado propio pode cursar polo menos 10 materias do grao en inglés.

If you come to the School of Mining and Energy Engineering from a non-Spanish speaking country, you have the possibility to choose among the following subjects taught in English.

Código Materia
G291101 Graphic expression: Graphic expression
G291108 Mathematics: statistics
G291201 Circuits and electrical machines
G291202 Materials technology
G291204 Fluid mechanics
G291205 Thermal systems
G290601 Hydraulic resources, installations and hydro-power plants
G290608 Thermal engines and turbo-machines
G290707 Electrical energy management
G290801 Projects
Código Materia
G311101 Graphic expression: Graphic expression
G311108 Mathematics: statistics
G311201 Circuits and electrical machines
G311202 Materials technology
G311204 Fluid mechanics
G311205 Thermal systems
G310631 Hydraulic resources, installations and hydro-power plants
G310701 GIS and land management
G310802 Projects

Información de interese

 • A matrícula (prazos, procedementos, etc.) é igual que o dunha materia ordinaria.
 • Todos os créditos (grupos A, B e C) das materias que forman parte deste programa impartiranse completamente en lingua inglesa.
 • A guía docente da materia, así como o material docente (transparencias, apuntamentos, etc.) e de avaliación (exames, problemas, etc.) deben estar redactados en lingua inglesa.
 • O estudantado debe realizar todas as actividades (exames, presentacións, traballos, etc.) en lingua inglesa.
 • O centro non esixe un nivel oficial de coñecemento de lingua inglesa para poder matricularse nestas materias, pero recomenda que o estudantado que opte por participar teña un nivel B1 ou equivalente.
 • O profesorado das materias ofertadas foi acreditado mediante exames oficiais para impartir docencia en inglés.

Vantaxes para o estudantado

O Plan de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo contempla os seguintes recoñecementos para incentivar a participación do estudantado nestes programas:

 • Subvención parcial das taxas do primeiro exame de acreditación dun dos niveis do MCERL no Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
 • Prioridade nas convocatorias de mobilidade internacional do estudantado nos casos de igualdade de puntuación tras a aplicación do baremo correspondente a cada convocatoria.
 • Prioridade na participación en programas de dobre titulación internacional.
 • Recoñecemento da docencia bilingüe recibida no expediente académico e/ou no suplemento europeo ao título.
 • Accións de apoio para a formación lingüística do estudantado, por exemplo cursos no estranxeiro, ou cursos específicos sobre metodoloxías de aprendizaxe e de linguas estranxeiras no ámbito da súa titulación.

Responsable do Plan de Internacionalización

Francisco Javier Deive Herva

+34 986 812 312
eme.internacional@uvigo.es