Inicio

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Centro certificado Fides-Audit

Benvidos á EME, a Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía

Novos plans de estudos adaptados ás necesidades da sociedade

#unfuturocheoderecursos #enxeñaría #enerxíasrenovables #novosmateriais #desenvolvementotecnolóxico #desenvolvementosostible

Grao en Enxeñaría da Enerxía

#unfuturocheoderecursos #eficienciaenerxética #enerxíasalternativas

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

#unfuturocheoderecursos #desenvolvementotecnolóxico #medioambiente #novosmateriais #enerxía #direccionproxectos

 

Enfocarme 2019
Escavarme 2020
Enerxizarme 2020
Curtas 2020
Pakuxa 2020